علی رضا قربانی هم طرفدار اخلاق شیرازی هاست:
"من با اطمینان می گویم که شیراز به دلایلی که
اکنون نمی توانم آن را بشکافم، یکی از سرزنده ترین
و شاداب ترین مردمان ایران را دارد. به نسبت تعداد
افرادی که در شیراز هستند، می توان گفت شادابی،
سرزندگی، گفت وگو، معاشرت، زنده بودن و جریان
داشتن زندگی از ویژگی های بارز شیرازی هاست.
شیراز دقیقا همان طور که در اشعار حافظ و ادبیات
ما شهری زنده و هنرپرور توصیف شده است، به هر
دلیلی چه شرایط اقلیمی، چه ژنتیک و... هنوز هم
سرزنده و شاداب است."
چمدان، ویژه نامه ی جام جم،هفتم شهریور ماه

 

/ 0 نظر / 26 بازدید